Adatkezelési tájékoztató

 

Elfogadom, hogy a járvány terjedését megfékezésének érdekében hozott intézkedések kapcsán csak különösen indokolt esetben van lehetőség személyes konzultációra, tanácsadásra. Minden más esetben személyes kontaktus nélkül megvalósuló távkommunikációs eszközön keresztül zajlik a tanácsadás.

1. Bevezető rendelkezések

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: tájékoztató) célja, hogy összefoglalja Kovács Elvira Nikoletta védőnő (a továbbiakban: adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és gyakorlatot, továbbá, hogy azokról a közzététel útján egyben tájékoztassa is az érintetteket. Az adatkezelő az adatok kezelése és felhasználása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az EU 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) szóló rendeletének rendelkezései szerint jár el.

A szabályzat célja az európai és hazai hatályos szabályozás követelményeinek való megfelelés, valamint a védőnői gondozásban részt vevők, szülők, törvényes képviselők, gondozók (Harmadik Személyek) önkéntes, tájékoztatáson alapuló határozott hozzájárulásával kezelt és tárolt személyes adataik célhoz kötött kezelése.

Az Infotv. hatályos szövege az https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV linken érhető el.

A GDPR hatályos szövege az https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN linken érhető el.

2. A szabályzat alapját képező jogszabályok:

2.1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről;
2.2. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
2.3. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2.4. 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
2.5. 1995. évi LXVI. törvény közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
2.6. 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér-rel kapcsolatos részletes szabályokról

3. Fogalom meghatározások:

3.1. Személyes adat:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett, Harmadik Személy, Munkavállaló) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3.2. A személyes adatok különleges kategóriái:

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok.

3.3. Egészségügyi adat:

Az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőkkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);

3.4.Munkavállalókat érintő adat:

A munkavállaló személyes adati, valamint az egészségügyi ellátáshoz való jogra, adózásra és járulékfizetésre vonatkozó adatok.

3.5. Adatkezelés:

A 3.1.-3.4. pontokban megjelölt adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3.6. Az érintett hozzájárulása:

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozata vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedete útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

3.7. Álnevesítés:

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3.8. Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai műveletek elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

3.9. Adattovábbítás:

ha az adatot meghatározott harmadik személy vagy hatóság számára hozzáférhetővé teszik.

3.10. Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szem-pontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

3.11. Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

4. Az adatkezelési elvek

4.1. Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára át-látható módon kell végezni.

4.2. Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

4.3. Az adatkezelés céljai szempontjából a kezelt adatoknak megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

4.4. Az adatok kezelésnek, pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie.

4.5. Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy biztosítva legyen a személyes adatok biztonsága.

5. Az adatkezelő honlapot üzemeltet

www.kovacsnikoletta.hu
A honlap egyes felületei közül a bejelentkezés előzetes regisztrációhoz kötött.
A honnapok ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használok. A sütik szöveges fájlok, amelyeket böngészési élmény javítására és anonim látogatottságmérésre használok. A sütik használata letiltható minden böngésző beállításaiban. Az OK gombra nyomva olvasóink elfogadják az oldal által lerakott sütiket.

Az adatkezelő a honlapon Adatvédelmi Tájékoztatót tesz közzé, amelyet a regisztráltnak el kell fogadnia, ellenkező esetben kizárólag a honlapok nyilvános részeihez férhet csak hozzá és nem illetik meg a regisztrációhoz kapcsolt jogok és nem terhelik az ezzel együtt járó kötelezettségek.

6. Az adatkezelő és adatfeldolgozó

Név: Kovács Elvira Nikoletta
Székhely: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.
E-mail: vedonovac1@gmail.com
Telefon: 06-30-383-0446
Honlap: www.kovacsnikoletta.hu

7. Titoktartási kötelezettség

A védőnő egészségügyi szakszemélyzet, így az egészségügyi törvény által megszabott szakmai titoktartási kötelezettség terheli, munkáját a védőnői szakmai irányelvek alapján végzi. A védőnői munka önállóan végzett egészségügyi tevékenység, a munkavégzése során általa kezelt személyes gondozotti adatokat – különösen az egészségügyi adatokat – így még munkáltatójával sem osztja meg.

A védőnői tevékenységet jogszabály szabályozza, annak igénybevétele – így az adatszolgáltatás – nem egyéni döntés, hanem jogszabályi kötelezettség. A védőnő által kezelt adatok körét, a használt nyomtatványok adattartalmát szintén jogszabályok határozzák meg.

8. Adatkérés, a kezelt adatok köre

A weboldal használatához a felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

A weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A weboldal használatakor a következő módokon történhet adatkérés:

 • kapcsolati űrlap használatával
 • szűrővizsgálatokhoz szükséges szülői kérdőívek kitöltésével
 • új várandós űrlapon keresztüli jelentkezésével
 • beköltöző család űrlapon keresztüli jelentkezésével
 • időpontkérés tanácsadásra űrlap kitöltésével

9.  Kapcsolati űrlap használata

A weboldalon kapcsolati űrlap kitöltése során a kapcsolatfelvételhez küldésre kerülő személyes adatok: név, e-mail cím, taj szám. A kapcsolati űrlapon megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik, amelynek megismerését és elolvasását egy jelölőnégyzettel erősít meg. A kapcsolati űrlapon megadott személyes adatok egy adott postafiókba kerülnek továbbításra e-mail formájában. A megadott adatok semmilyen adatbázisba, listába nem kerülnek rögzítésre. A kapcsolati űrlappal küldött levelek 30 napon belül törlésre kerülnek.

10. Űrlapok, szülői kérdőívek kitöltése

A felhasználó által a szülői kérdőívekben megadandó és rögzítésre kerülő személyes adatok: név, születési idő, e-mail cím, taj szám. A honlapon történő kérdőív kitöltésével megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik, amelynek megismerését és elolvasását egy jelölőnégyzettel erősíti meg.

11. Az adatkezelés célja, időtartama, jogalapja

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának, igénybevételének biztosítása. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulása visszavonásának időpontjáig, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétel bekövetkezéséig tart.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 • a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

12. Adatvédelem, adatbiztonság

12.1. Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek.

12.2. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

12.3. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.

12.4. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

12.5. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt a jogszabály lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

12.6. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

12.6.1. Az Érintettek számára egyéniesített felhasználó név és jelszó kialakításának lehetőségével biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, valamit az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, jogosulatlan használatának megakadályozását;

12.6.2. Annak ellenőrizhetőségét és kiderítését, hogy a személyes adatokat adatátvi-teli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják.

12.6.3. A telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.

12.6.4. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

12.6.5. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő ismerheti meg. Az adatkezelő adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy az arra jogosult személy ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

7. Záró rendelkezés

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató egyoldalú módosítására, amely a  www.kovacsnikoletta.hu honlapra történő feltöltéssel válik hatályossá.

Szendehely, 2020. június 10.

 

Adatkezelési hozzájárulás

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a

Név/Adatkezelő: Kovács Elvira Nikoletta
Munkahely telephelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9.
E-mail: vedonovac1@gmail.com
Telefonszám: +36303830446
Weboldal: www.kovacsnikoletta.hu

mint Adatkezelő jelen regisztráció során megadott személyes adataimat, továbbá jelen regisztrációm időpontját, IP címemet kezelje, tárolja, aktualizálja és használja abból a célból, hogy

– az általa nyújtott szolgáltatások elérhető időpontjairól tájékoztatást kapjak,
– az általam választott szolgáltatást és időpontot Adatkezelő a foglalási rendszerében rögzíthesse, így a szolgáltatás nyújtására a kiválasztott időpontban készen álljon, engem pedig, mint az adott időpont foglalóját a többi ügyfelétől megkülönböztethessen, beazonosíthasson,
– adatkezelő a kiválasztott szolgáltatással és időponttal kapcsolatos valamennyi információval ellásson,
– amennyiben a jövőben ismételten igénybe venném Adatkezelő szolgáltatásait, tudja hogy mikor és milyen korábbi szolgáltatást vettem igénybe és ennek megfelelően járjon el.

Jelen hozzájárulás adatkezelőt személyes adataim kezelésére csak az online időpontfoglaló rendszer használatával kapcsolatosan jogosítja. Adatkezelő Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakat megismertem és elfogadom. Hozzájárulok, hogy foglalásaim adatait a legutolsó foglalásom dátumától számít legfeljebb 3 naptári évig a foglalási rendszerében megőrizze.

Tisztában vagyok azzal, hogy jogom van az adatkezelőtől kérni a személyes adataimhoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, azok kezelésének korlátozását és tiltakozni az ilyen adatok kezelése ellen. Jogom van a hozzájárulás visszavonására, ez azonban nem érinti a korábbi hozzájárulás alapján a visszavonásig végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Lehetőségem van jogaim megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

Tudomással bírok arról, hogy az adatszolgáltatás előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének.